Chương 11. Ý THỨC XÃ HỘI

(0 review)
ThS Nguyễn Hữu Hồi

GIỚI THIỆU

Quy luật vận động của xã hội thực hiện bao giờ cũng thông qua hoạt động của con người. Xã hội càng phát triển thì vai trò nhân tố con người ngày càng tăng. Nắm vững quan điểm triết học Mác – Lênin về nguồn gốc, bản chất, vai trò của ý thức xã hội giúp chúng ta hiểu sâu sắc hơn vai trò của nhân tố con người trong sự phát triển của xã hội đồng thời có cơ sở lý luận và phương pháp luận trong xem xét, lý giải một cách đúng đắn khoa học những hiện tượng trong đời sống tinh thần xã hội, quán triệt quan điếm của Đảng ta về xây dựng đời sống tinh thần cho xã hội và yêu cầu nghiệp vụ tiến hành công tác chính trị tư tưởng trong lực lượng vũ trang.

Ý NGHĨA BÀI HỌC

Ý thức xã hội là một trong những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử. Nghiên cứu quan điếm triết học Mácp- Lênin về ý thức xã hội đưa lại cho chúng ta những kiến thức cơ bản về bản chất và kết cấu của ý thức xã hội cũng như mối quan hệ biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội. Đây cũng là cơ sở giúp chúng ta nhận thức sâu sắc yêu cầu khách quan của sự nghiệp xây dựng nền văn hoá mới tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc hiện nay, cũng như vận dụng trong công tác xây dựng đời sống văn hóa ở đơn vị.

ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU

1. Khái niệm và kết cấu của ý thức xã hội. Ý nghĩa phương pháp luận của vấn đề?
2. Mối quan hệ biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội. Ý nghĩa phương pháp luận của vấn đề đối với công tác tư tưởng đơn vị hiện nay?
3. Tính giai cấp của ý thức xã hội. Vận dụng phê phán quan điểm quan điểm của các học giả tư sản hiện nay về vấn đề này?
4. Tính độc lập tương đối của ý thức xã hội. Ý nghĩa phương pháp luận đối với công tác giáo dục chính trị-tư tưởng cho bộ đội hiện nay?

Tải bài giảng đầy đủ

Thông tin thêm

  • Số mục 11
  • Quizzes 1
  • Thời lượng 6 tiết
  • Skill level All level
  • Language English
  • Students 0
  • Assessments Self

Bình luận & Đánh giá

Điểm số trung bình

0
0 rating

Chi tiết

5 sao
0
4 sao
0
3 sao
0
2 sao
0
1 sao
0