Chương 12. VẤN ĐỀ CON NGƯỜI TRONG TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN

(0 review)
ThS Nguyễn Hữu Hồi

GIỚI THIỆU

Một trong những nội dung cơ bản của các trào lưu triết học là đi vào giải quyết vấn đề con người.Con người từ đâu sinh ra? Bản chất con người là như thế nào? Con người có mối quan hệ như thế nào với thế giới tự nhiên? Ý nghĩa cuộc sống của con người là gì?…Là những vấn đề chung nhất, cơ bản nhất mà các học thuyết triết học từ cổ đại đến nay đặt ra và giải đáp bằng những cách khác nhau. Với sự ra đời của quan điểm duy vật về lịch sử, lần đầu tiên vấn đề con người được nhận thức một cách thực sự khoa học. Chủ nghĩa Mác-Lênin thực chất là học thuyết về giải phóng con người và xã hội. Vấn đề con người là một nội dung cơ bản, xuyên suốt triết học Mác – Lênin.

Ý NGHĨA BÀI HỌC

Nghiên cứu quan điểm triết học Mác – Lênin về vấn đề con người giúp chúng ta nhận thức đúng đắn và sâu sắc về vấn đề nguồn gốc, bản chất con người, mối quan hệ cá nhân – xã hội; vai trò của quần chúng nhân dân và cá nhân lãnh tụ trong lịch sử. Đây cũng là cơ sở để chúng ta nhận thức chiến lược phát triển con người, quán triệt bài học “lấy dân làm gốc” của Đảng ta. Quan điểm triết học Mác – Lênin về con người có ý nghĩa khoa học và cách mạng to lớn trong sự nghiệp đổi mới đất nước và trong xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay.

ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU

1. Phân tích luận điểm của C.Mác: “Trong tính hiện thực của nó, bản chất con người là tổng hoà các quan hệ xã hội”. Ý nghĩa phương pháp luận đối với vấn đề phát triển con người hiện nay ?     2. Quan hệ biện chứng giữa cá nhân và xã hội. Ý nghĩa phương pháp luận của vấn đề trong giải quyết mối quan hệ giữa cá nhân và tập thể trong đơn vị quân đội?
3. Quan điểm của triết học Mác – Lênin về vai trò của quần chúng nhân dân trong lịch sử. Ý nghĩa phương pháp luận của vấn đề?

Tải bài giảng đầy đủ

Thông tin thêm

  • Số mục 7
  • Quizzes 1
  • Thời lượng
  • Skill level All level
  • Language English
  • Students 0
  • Assessments Self

Bình luận & Đánh giá

Điểm số trung bình

0
0 rating

Chi tiết

5 sao
0
4 sao
0
3 sao
0
2 sao
0
1 sao
0