Chương 2. VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC

(0 review)
ThS Nguyễn Hữu Hồi

GIỚI THIỆU

Vật chất và ý thức là hai phạm trù cơ bản, hai phạm trù xuất phát điểm của triết học. Đây cũng là hai phạm trù có nội hàm rộng lớn nhất. Việc nắm vững nội dung và mối quan hệ của hai phạm trù có ý nghĩa quan trọng trong giải quyết vấn đề cơ bản của triết học, làm cơ sở cho giải quyết các nội dung khác của triết học.

ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU

1. Phân tích định nghĩa vật chất của V.I.Lênin, rút ra ý nghĩa của định nghĩa?
2. Chứng minh định nghĩa vật chất của V.I.Lênin đã giải quyết triệt để vấn đề cơ bản của triết học trên lập trường duy vật biện chứng?
3. Vật chất tồn tại bằng phương thức và hình thức nào? Ý nghĩa phương pháp luận?
4. Phân tích nguồn gốc, bản chất và kết cấu của ý thức, rút ra ý nghĩa phương pháp luận và vận dụng đối với việc nâng cao ý thức học tập, rèn luyện của học viên?
5. Phân tích mối quan hệ vật chất và ý thức, vận dụng vào giải quyết mối quan hệ giữa khách quan và chủ quan trong hoạt động thực tiễn và trong hoạt động quân sự?

Tải bài giảng đầy đủ

Thông tin thêm

  • Số mục 10
  • Quizzes 1
  • Thời lượng 8 tiết
  • Skill level All level
  • Language English
  • Students 0
  • Assessments Self

Bình luận & Đánh giá

Điểm số trung bình

0
0 rating

Chi tiết

5 sao
0
4 sao
0
3 sao
0
2 sao
0
1 sao
0