Chương 3. HAI NGUYÊN LÝ CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT

(0 review)
ThS Nguyễn Hữu Hồi

GIỚI THIỆU

Trong triết học Mác – Lênin, chủ nghĩa duy vật và phép biện chứng thống nhất hữu cơ với nhau. Vì thế, việc nghiên cứu toàn diện phép biện chứng duy vật có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm xây dựng thế giới quan duy vật triệt để và hệ phương pháp phổ biến, khoa học trong nhận thức và hoạt động thực tiễn..

Nội dung cơ bản của Phép biện chứng duy vật bao gồm: 2 nguyên lý, 3 quy luật và 6 cặp phạm trù, là một hệ thống tri thức khoa học về những quy luật vận động, phát triển chung nhất của tự nhiên, xã hội và tư duy. Trong kết cấu của phép biện chứng duy vật, các nguyên lý cơ bản – nguyên lý về mối liên hệ phổ biến và nguyên lý về sự phát triển là những yếu tố đầu tiên có tính phổ quát nhất, định hướng toàn bộ nội dung, đồng thời xác định những nguyên tắc phương pháp luận cơ bản của cả hệ thống.

Ý NGHĨA BÀI HỌC

Nghiên cứu PBCDV cung cấp cho chúng ta cơ sở lý luận khoa học sâu sắc, toàn diện nhất trong nhận thức và hoạt động thực tiễn. Việc quán triệt, thấm nhuần các nguyên tắc của PBCDV còn là cơ sở để đấu tranh vạch trần âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với con đường đi lên CNXH ở nước ta hiện nay.
Với tư cách là những nguyên tắc phương pháp luận, quan điểm toàn diện, quan điểm lịch sử – cụ thể, quan điểm phát triển góp phần định hướng chỉ đạo hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn cải tạo hiện thực. Song, để thực hiện đúng nguyên tắc phải nắm vững nội dung nguyên lý về mối liên hệ phổ biến và nguyên lý về sự phát triển, biết vận dụng một cách sáng tạo trong mọi hoạt động.

ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU

1. Phân tích nguyên lý về mối liên hệ phổ biến; rút ra ý nghĩa phương pháp luận.
– Mối liên hệ là gì? Mối liên hệ phổ biến là gì? Tính chất của mối liên hệ?
– Ý nghĩa phương pháp luận đối với nhận thức và thực tiễn?
2. Phân tích nguyên lý về sự phát triển; rút ra ý nghĩa phương pháp luận?
– Phát triển là gì? Tính chất của sự phát triển?
– Ý nghĩa phương pháp luận đối với nhận thức và thực tiễn?

Tải bài giảng đầy đủ

Thông tin thêm

  • Số mục 6
  • Quizzes 1
  • Thời lượng
  • Skill level All level
  • Language English
  • Students 0
  • Assessments Self

Bình luận & Đánh giá

Điểm số trung bình

0
0 rating

Chi tiết

5 sao
0
4 sao
0
3 sao
0
2 sao
0
1 sao
0