Chương 5. CÁC QUY LUẬT CƠ BẢN CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT

(0 review)
ThS Nguyễn Hữu Hồi

GIỚI THIỆU

Các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật là những quy luật phổ biến, tác động trong mọi lĩnh vực của thế giới vật chất, phản ánh quá trình vận động, phát triển của mọi sự vật, hiện tượng trên những mặt cơ bản nhất. Nghiên cứu nội dung các quy luật là cơ sở khoa học giúp chúng ta nhận thức quá trình vận động phát triển của thế giới.

ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU

1. Phân tích quy luật chuyển hóa từ những sự thay đổi về lượng thành những sự thay đổi về chất và ngược lại; rút ra ý nghĩa phương pháp luận và vận dụng vào quá trình phát triển phẩm chất, năng lực người sĩ quan thông tin của bản thân?
2. Phân tích quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập; rút ra ý nghĩa phương pháp luận và vận dụng vào giải quyết những mâu thuẫn trong quá trình học tập, rèn luyện của bản thân?
Vì sao khẳng định, đấu tranh của các mặt đối lập là nguồn gốc, động lực của sự phát triển?
3. Phân tích quan điểm triết học Mác – Lênin về đặc trưng của phủ định biện chứng, rút ra ý nghĩa phương pháp luận đối với công tác xây dựng đơn vị?
4. Phân tích quy luật phủ định của phủ định, rút ra ý nghĩa phương pháp luận trong nhận thức và thực tiễn, vận dụng vào nhận thức con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa ở nước ta hiện nay?

Tải bài giảng đầy đủ

Thông tin thêm

  • Số mục 13
  • Quizzes 1
  • Thời lượng 8 tiết
  • Skill level All level
  • Language English
  • Students 0
  • Assessments Self

Bình luận & Đánh giá

Điểm số trung bình

0
0 rating

Chi tiết

5 sao
0
4 sao
0
3 sao
0
2 sao
0
1 sao
0