Chương 6. LÝ LUẬN NHÂN THỨC

(0 review)
ThS Nguyễn Hữu Hồi

GIỚI THIỆU

Như chúng ta đã nghiên cứu, vấn đề cơ bản của triết học gồm có 2 mặt, mặt thứ nhất trả lời cho câu hỏi giữa vật chất và ý thức, cái nào có trước, cái nào có sau và cái nào quyết định? mặt thứ hai trong vấn đề cơ bản của triết học trả lời cho câu hỏi con người có khả năng nhận thức được thế giới hay không? Ở những bài học trước, đặc biệt là bài vật chất và ý thức chúng ta đã nghiên cứu quan điểm triết học Mác – Lênin trong việc giải quyết mặt thứ nhất trong vấn đề cơ bản của triết học với khẳng định vật chất là cái có trước, sinh ra và quyết định ý thức. Vậy triết hoc Mác – Lênin giải quyết mặt thứ hai trong vấn đề cơ bản của triết học như thế nào, hôm nay chúng ta sẽ cùng nghiên cứu nội dung này trong bài 6 Lý luận nhận thức. Trong triết học Mác – Lênin, lý luận nhận thức là một bộ phận có vai trò đặc biệt quan trọng. Lý luận nhận thức duy vật biện chứng là học thuyết nghiên cứu về khả năng nhận thức của con người, về bản chất quá trình nhận thức, về con đường nhận thức chân lý…

Ý NGHĨA BÀI HỌC

Nghiên cứu lý luận nhận thức của chủ nghĩa duy vật biện có ý nghĩa hết sức quan trọng cả về lý luận và thực tiễn. Nó không chỉ trang bị thế giới quan khoa học cho chúng ta nhận thức và cải tạo thế giới, mà còn giúp con người nhận thức đúng đắn về bản chất cách mạng khoa học của chủ nghĩa Mác – Lênin nói riêng. Lý luận nhận thức giải quyết triệt để cơ bản của triết học đó là khả năng nhận thức của con người về sự nảy sinh và phát triển cũng như con đường và phương pháp nhận thức, về chân lý và tiêu chuẩn chân lý.

Nghiên cứu vấn đề này đòi hỏi chúng ta phải đứng vững trên lập trường của chủ nghĩa duy vật biện chứng, vận dụng một cách sáng tạo lý luận nhận thức vào tình hình, điều kiện cụ thể của đất nước, quân đội…Đồng thời không ngừng phát triển tư duy lý luận lên một bước mới đáp ứng với yêu cầu đòi hỏi của tình hình mới. Kiên quyết đấu tranh chống mọi luận điệu xuyên tạc chống phá chủ nghĩa Mác nói chung, cách mạng Việt Nam nói riêng; chống căn bệnh xa rời thực tiễn, quan liêu, bảo thủ, chủ nghĩa kinh nghiệm hẹp hòi.

ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU

1. Tại sao khẳng định nhận thức là quá trình phản ánh biện chứng, tích cực, tự giác và sáng tạo thế giới khách quan vào đầu óc con người trên cơ sở thực tiễn. Ý nghĩa đối với quá trình học tập của bản thân?
2. Từ vai trò của thực tiễn đối với quá trình nhận thức đồng chí rút ra ý nghĩa gì đối với quá trình học tập của bản thân tại Nhà trường?
3. Nghiên cứu con đường biện chứng của quá trình nhận thức chân lý theo quan điểm triết học Mác – Lênin đồng chí rút ra ý nghĩa gì đối với quá trình nhận thức của bản thân?
4. Từ việc nghiên cứu nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn đồng chí vận dụng như thế nào vào quá trình học tập, rèn luyện tại Nhà trường?

Tải bài giảng đầy đủ

Thông tin thêm

  • Số mục 10
  • Quizzes 1
  • Thời lượng 6 tiết
  • Skill level All level
  • Language English
  • Students 0
  • Assessments Self

Bình luận & Đánh giá

Điểm số trung bình

0
0 rating

Chi tiết

5 sao
0
4 sao
0
3 sao
0
2 sao
0
1 sao
0