Chương 9. GIAI CẤP VÀ ĐẤU TRANH GIAI CẤP. GIAI CẤP, DÂN TỘC VÀ NHÂN LOẠI

(0 review)
ThS Nguyễn Hữu Hồi

GIỚI THIỆU

Học thuyết Mác – Lênin về nhà nước và cách mạng xã hội là sự mở rộng và phát triển học thuyết đấu tranh giai cấp của chủ nghĩa Mác – Lênin; là sự khái quát lịch sử và kinh nghiệm các cuộc đấu tranh của các giai cấp tiến bộ nhằm chống lại ách áp bức bóc lột và thiết lập một chế độ xã hội mới. Chính vì vậy nó có giá trị to lớn không chỉ về mặt lý luận và mà còn cả trong hoạt động thực tiễn nhằm nhận thức đúng đắn các hiện tượng xã hội, nhất là trong việc nhận thức về con đường đi lên CNXH và xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN ở nước ta hiện nay.uy vật lịch sử và là một nội dung quan trọng của chủ nghĩa Mác. Học thuyết này vạch rõ những quy luật cơ bản của sự vận động, phát triển xã hội, vạch ra phương pháp khoa học để giải thích lịch sử.

Ý NGHĨA BÀI HỌC

Nghiên cứu quan điểm triết học Mác – Lênin về nhà nước và cách mạng xã hội giúp chúng ta nhận thức một cách đúng đắn, sâu sắc về vấn đề nguồn gốc, bản chất nhà nước; thực chất và vai trò của cách mạng xã hội. Đây cũng là cơ sở để chúng ta nhận rõ tính tất yếu của việc xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, thắng lợi của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa, củng cố niểm tin tất thắng của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ thành công Tổ quốc Việt Nam XHCN. Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện mơ hồ, mất cảnh giác trước những âm mưu phá hoại của kẻ thù, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU

1. Nguồn gốc và bản chất của nhà nước. Ý nghĩa phương pháp luận của vấn đề trong tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Nhà nước ta hiện nay?
2. Đặc điểm cơ bản của nhà nước vô sản. Vận dụng nhận thức vấn đề xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay?
3. Thực chất và vai trò của cách mạng xã hội. Vận dụng xem xét vai trò của cách mạng xã hội trong thời đại ngày nay?
4. Quan hệ giữa điều kiện khách quan và nhân tố chủ quan trong cách mạng xã hội. Vận dụng nhận thức điều kiện khách quan và nhân tố chủ quan trong cuộc cách mạng XHCN ở nước ta hiện nay?

Tải bài giảng đầy đủ

Thông tin thêm

  • Số mục 8
  • Quizzes 1
  • Thời lượng hours
  • Skill level All level
  • Language English
  • Students 1
  • Assessments Self

Bình luận & Đánh giá

Điểm số trung bình

0
0 rating

Chi tiết

5 sao
0
4 sao
0
3 sao
0
2 sao
0
1 sao
0