Mục đích học phần

Vai trò quan trọng của Triết học Mác - Lênin

        Triết học Mác - Lênin là một môn học trong chương trình đào tạo sĩ quan cấp phân đội trình độ đại học ngành chỉ huy - tham mưu thông tin; có vai trò rất quan trọng góp phần xây dựng thế giới quan duy vật, nhân sinh quan cách mạng và phương pháp luận khoa học; nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng; phát triển năng lực tư duy, khả năng vận dụng lý giải những vấn đề thực tiễn trong đời sống xã hội và hoạt động quân sự; cơ sở tiếp cận nội dung các môn học lý luận chính trị khác và hiểu biết nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam cho học viên.

        Trong những năm qua, việc dạy và học môn học còn sử dụng nhiều loại tài liệu khác nhau, không sát với chương trình đào tạo gây khó khăn nhất định trong quá trình giảng dạy, nghiên cứu và học tập môn học. Được sự cho phép của Ban Giám hiệu Trường Sĩ quan Thông tin, sự chỉ đạo của Khoa Khoa học xã hội và nhân văn, Bộ môn Triết học Mác - Lênin biên soạn “Giáo trình điện tử Triết học Mác - Lênin”.

        Giáo trình điện tử Triết học Mác - Lênin được biên soạn căn cứ vào chương trình đào tạo sĩ quan cấp phân đội trình độ đại học ngành chỉ huy - tham mưu thông tin, dựa trên nội dung của Giáo trình Triết học Mác - Lênin của Tổng cục Chính trị, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân năm 2008; tham khảo Giáo trình Triết học Mác - Lênin của Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia năm 2013 và một số tài liệu tham khảo khác. Quy cách, hình thức trình bày giáo trình điện tử theo hướng dẫn số 32/TSQ-PKHQS ngày 13/01/2015. Bố cục của giáo trình điện tử gồm lời nói đầu, 12 bài.

        Giáo trình điện tử được sử dụng làm cơ sở để giảng viên biên soạn, xây dựng bài giảng, kế hoạch giảng bài và làm tài liệu học tập, nghiên cứu cho học viên, sinh viên trong Nhà trường.

Thông tin liên hệ

Hỗ trợ và giải đáp thắc mắc cho học viên.

Giảng viên

Đại úy, ThS Nguyễn Hữu Hồi.

Điện thoại

0168 778 2357

Địa chỉ

Bộ môn THMLN, Khoa KHXH & NV, Trường Đại học Thông Tin Liên Lạc.

Giảng viên bộ môn

Trung tá Nguyễn Đức Thuận

Chủ nhiệm bộ môn

Đại úy Nguyễn Hữu Hồi

Giảng viên bộ môn

Thượng úy Đặng Văn Tùng

Giảng viên bộ môn

Đại úy Bùi Nguyên Thái

Giảng viên bộ môn

Thượng úy Nguyễn Hoàng Vũ

Giảng viên bộ môn

Đại úy Nguyễn Thành Chung

Giảng viên bộ môn

ĐÔI LỜI NHẮN GỬI

"Trước sự phát triển mới của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ trên thế giới và những thay đổi hiện nay của thời đại, giới triết học vừa chú ý nghiên cứu bản chất và hiệu quả xã hội có tính toàn cầu của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ, biện chứng của thời đại, từ đó rút ra những vấn đề có ý nghĩa thực tiễn cho quá trình đổi mới xã hội ta. Đồng thời khi phê phán những sai lầm của bệnh giáo điều và bệnh kinh nghiệm trong cán bộ ta thì những nguyên tắc phương pháp luận của tư duy mới - tư duy biện chứng duy vật, vai trò của lý luận nhất là lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin và đổi mới công tác lý luận cũng được chú ý trong nghiên cứu và giảng dạy triết học."

Đại úy, ThS Nguyễn Hữu Hồi